บันทึก

แบบประเมินตนเองด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ (GFP) ประกอบกิจการประเภทโรงงาน
ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การประเมินตนเองของ สำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือ โรงงาน มาตรการหลัก