Dashboard ด้านสาธารณสุข

มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19

รายงานจำนวนสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ แยกรายศูนย์อนามัย

(เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 ธันวาคม 2563)

# เขต จังหวัด ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เขต 1 เชียงใหม่ 4913 1578
2 เขต 1 ลำพูน 1222 359
3 เขต 1 ลำปาง 1623 718
4 เขต 1 แพร่ 894 325
5 เขต 1 น่าน 1768 275
6 เขต 1 พะเยา 1220 370
7 เขต 1 เชียงราย 3202 1381
8 เขต 1 แม่ฮ่องสอน 1269 1099
9 เขต 2 อุตรดิตถ์ 985 387
10 เขต 2 ตาก 1329 1010

รวมทั้งหมด : 77

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวนข้อมูล 77 รายการ